Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging,Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd,Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging: Computers & Accessories,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,Affordable prices with Fast Delivery! in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging Multi Charging Cable Portable 3 psihoterapija-belin.si.

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging: Computers & Accessories. Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging: Computers & Accessories. [Material description] TPE wire + PC surface + aluminum alloy shell 。 [Accessories structure] equipped with storage bag, the total length of the data cable is 1.15 meters 。 [Applicable scenarios] You can carry it with you and put it in your bag so that you can conveniently charge your device whether you are at home, in a car, traveling or working, or on a business trip. 。 [Product performance] Convenient and practical three-in-one telescopic data cable, charging at the same time, expansion and contraction is not messy. Five levels are freely adjustable, the length is self-determined, and each jam is a length during stretching. All copper thickened inner core, fast flash charging. This telescopic data cable has passed safety certification: the flat wide cable made of pvc flame-retardant material is soft and not twisted. 。 [Instructions for use] The correct method: stretch to both sides at the same time, it can be fixed in the gear, after each gear is fixed, pull it out slightly, you can remove the gear and recycle it, continue to stretch to change to a longer gear . Wrong method: Stretching to one side alone will damage the telescopic parts and easily get stuck. 。 【Material description】TPE wire PC surface aluminum alloy shell。【Product performance】Convenient and practical three-in-one telescopic data cable, charging at the same time, expansion and contraction is not messy. Five levels are freely adjustable, the length is self-determined, and each jam is a length during the stretching process. All copper thickened inner core, fast flash charging. TPE fixed-line connectors can withstand repeated bending and plugging. This telescopic data cable has passed safety certification: the flat wide cable made of PVC flame-retardant material is soft and not entangled. Recharge with confidence: Built-in 56kΩ pull-up resistor, the output current is controlled within 3A, without hurting the phone. One-line three-purpose, strong compatibility: Apple can charge and transfer data, Tpye-c and Android can only charge. Synchronous upgrade with ios system, no popup window. The class is small in size, easy to store, and supports charging 3 devices at the same time, which can save time and reduce the number of external cables. One is enough for traveling. It is anti-winding, flexible, lightweight and portable. It has a small size and well-organized design. It is an accessory that can be charged anytime and anywhere, especially during travel or business trips without queuing for charging. Car charging is easy to store, not messy, travel, efficient office. You don't need to carry more charging data cables, a mini three-in-one data cable can satisfy all your charging equipment.。【Applicable scenarios】You can take it with you and put it in your bag to help you charge your device conveniently whether you are at home, in a car, traveling or working, or on a business trip.。【Applicable models】 Apple, Android, Tpye-c universal interface and other mobile phones and tablets。【Accessories structure】 equipped with storage bag, the total length of the data cable is 1.15 meters 。 。 。

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging
Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging

10 Pcs PG9 Black Waterproof Cable Gland Connectors. LICHIFIT Replacement Data Line Charging Cable with Elbow for Oculus Quest Link USB3.0 Type-C, Silver Thread Size 10-32 AVK Industrial ATA2-1032 AT-Series Insert. ZXjymll/~ Womens Chiffon Lace Ruffle Bridesmaid Dresses Bell Sleeve Elegant Plain Dress. wiwu USB3.0 Hub for Macbook pro typeC Hubs 5 in 1 Multi-Port Adapter USB-C Charging Port for Macbook 12inch Thunderbolt USB-C Hub rose gold, Computer Cables Gold Plated 3 Pin XLR Female to RCA Jack Audio Cable Microphone Mic DJ Adapter Sep21 Cable Length: as Shown. Tripp-Lite CBA-UF6-C12ZAR Cable Shielded USB: Series A; 12; Coiled; Bc1.2 30C High Current. 5ft Volt Plus Tech PRO MiniUSB 2.0 Cable Works for Garmin nuvi 85 with Full Charging and Data Transfer Custom Cable outperforms The Original, Color Mini one with Three Data Cable 红色red. ShineBear 100pcs/lot Black DIY USB 2.0 A Male Assembly Adapter Connector Plug Socket Cable Length: 0.2m. Micro Switch Limit for Foot Switch. Pack of 100 RES ARRAY 4 RES 100K OHM 1206 ACASA1003S1003P1AT, RF Development Tools AX8052F143 MINI DVK. 10-Pack - 4 Feet 350MHz Blue 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Snagless/Molded/Booted Connector 1Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable GOWOS Cat5e Ethernet Cable. SuperEcable White 20978-0.5 Ft 3 Pack UTP Cat.6 Network Ethernet Snagless Straight Patch Cable. Amphenol Part Number JT02RE-12-35SA. Goobay 68046 CAT 5e Patchcable 5m Cable Length SF/UTP Green, Round USB Data Cable Can Be Charged and Data Transmission Synchronous Fast Charging Cable-Abstract Cubes(方) Charging Cable, Aspen Creative 21022 Mason Jar Lamp Kit in Brass.


Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging


Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Science Chemistry Geometry Math Nerd Geek and Genius Themed Design Artwork Picture USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging: Computers & Accessories,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,Affordable prices with Fast Delivery!